summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2012-10-17update test-xmlniko1-8/+7
2012-10-17fix ordering of elementsniko4-42/+48
2012-10-11fix missing "kind"niko8-76/+80
2012-10-10update testsniko9-7/+164
2012-10-10kolab 2 list testniko4-2/+108
2012-10-10cleanup test filesniko25-4/+375
2012-10-09version to 2.9.0 to show upgrade path to 3.0niko6-12/+264
2012-10-08kolab3 xml parserniko1-3/+1
2012-10-08fix tests - correct uuidniko2-2/+2
2012-10-08kolab3 ical readingniko5-41/+87
2012-10-08timezone parsingniko2-0/+60
2012-10-07kolab3 vcard format writingniko7-10/+24
2012-10-06reading of kolab3 format - unit testsniko15-8/+1068
2012-10-02more testsniko12-2/+417
2012-10-01initial testsniko19-0/+16559