summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/synckolab
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2012-10-11fix missing "kind"niko7-74/+77
2012-10-10update testsniko9-7/+164
2012-10-10kolab 2 list testniko4-2/+108
2012-10-10cleanup test filesniko25-4/+375
2012-10-09version to 2.9.0 to show upgrade path to 3.0niko4-9/+110
2012-10-08fix tests - correct uuidniko2-2/+2
2012-10-08kolab3 ical readingniko4-40/+84
2012-10-08timezone parsingniko1-0/+59
2012-10-07kolab3 vcard format writingniko6-9/+21
2012-10-06reading of kolab3 format - unit testsniko14-4/+1064
2012-10-02more testsniko11-2/+416
2012-10-01initial testsniko14-0/+499