summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/synckolab
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2012-11-02fixed all day handling #25201niko1-4/+12
2012-10-28fix autosync againniko4-1/+97
2012-10-28internally: always save dateTimeniko1-4/+2
2012-10-27added kolab2 task testsniko16-2/+384
2012-10-27rewrite parsingniko22-40/+209
2012-10-26test quoted decodingniko2-1/+46
2012-10-26write photo backniko2-7/+29
2012-10-26kolab2 image attachmentniko3-1/+97
2012-10-26fix utf-8 handling and cleaned contact parsingniko14-76/+155
2012-10-24refactor attachment handlingniko2-3/+5
2012-10-21*** empty log message ***niko1-0/+3
2012-10-21fix list testniko3-5/+17
2012-10-21add uudecodingniko2-0/+54
2012-10-21rewrite of distribution list handlingniko5-2/+120
2012-10-17kolab2 dist listsniko7-11/+135
2012-10-17fix version and mailing/distribution listniko2-5/+5
2012-10-17update list xml formatniko1-1/+2
2012-10-17update test-xmlniko1-8/+7
2012-10-17fix ordering of elementsniko4-42/+48
2012-10-11fix missing "kind"niko7-74/+77
2012-10-10update testsniko9-7/+164
2012-10-10kolab 2 list testniko4-2/+108
2012-10-10cleanup test filesniko25-4/+375
2012-10-09version to 2.9.0 to show upgrade path to 3.0niko4-9/+110
2012-10-08fix tests - correct uuidniko2-2/+2
2012-10-08kolab3 ical readingniko4-40/+84
2012-10-08timezone parsingniko1-0/+59
2012-10-07kolab3 vcard format writingniko6-9/+21
2012-10-06reading of kolab3 format - unit testsniko14-4/+1064
2012-10-02more testsniko11-2/+416
2012-10-01initial testsniko14-0/+499